x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC