x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Gestió d'informació