x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Sortides i treball de camp