x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp