x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació oral