x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació escrita