x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca