x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp