x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació oral x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp