x Mapes i plànols x Gestió d'informació x Raonament i argumentació