x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística