x Comunicació oral x Treball en context x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Gestió d'informació