x Treball en context x Gestió d'informació x Raonament i argumentació