x AICLE/CLIL/EMILE x Comunicació oral x Treball en context x Raonament i argumentació x Gestió d'informació