x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació