x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Gestió d'informació x Raonament i argumentació