x Comunicació oral x Exercitació lingüística x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Gestió d'informació