x Gestió d'informació x Comunicació oral x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE