x Gestió d'informació x Treball en context x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE