x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística