x Comunicació oral x Treball en context x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE x Gestió d'informació