x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació x Gestió d'informació