x Gestió d'informació x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació