x AICLE/CLIL/EMILE x Treball en context x Comunicació oral x Gestió d'informació x Raonament i argumentació