x AICLE/CLIL/EMILE x Treball en context x Raonament i argumentació x Comunicació oral