x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Sortides i treball de camp