x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Taules i gràfics