x Sortides i treball de camp x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Taules i gràfics x Mapes i plànols