x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Fonts primàries x Taules i gràfics