x Animacions i simulacions x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Fonts primàries x Taules i gràfics