x Animacions i simulacions x Sortides i treball de camp x Comunicació oral