x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Mapes i plànols x Comunicació oral