x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Mapes i plànols x Comunicació oral x Sortides i treball de camp