x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp x Fonts primàries