x Comunicació oral x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Taules i gràfics