x Sortides i treball de camp x Raonament i argumentació