x Treball en context x Comunicació escrita x Raonament i argumentació