x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació oral x Maquetes i construccions