x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Literatura x Eines TIC x Comunicació oral