x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp