x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp