x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació oral