x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Resolució de problemes