x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació oral x Maquetes i construccions