x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Maquetes i construccions x Resolució de problemes