x AICLE/CLIL/EMILE x Comunicació oral x Raonament i argumentació