x Imatge, so i vídeo x Material manipulable x Comunicació oral