x Experimentació x Comunicació oral x Exercitació lingüística x AICLE/CLIL/EMILE