x Experimentació x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE x Exercitació lingüística