x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Comunicació oral